Monthly Archives: January 2017

Bendera (Al-Liwa), Panji (Ar-Rayah) dan Bendera Indonesia Berkibar

Banyak Hadits dan atsar telah menjelaskan kepada kita tentang raayah (panji) dan bendera (liwaa’) Nabi saw, Di dalamnya juga dijelaskan warna, bentuk, dan karakteristik panji-panji dan bendera Rasulullah saw.

1. Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata: Raayahnya (panji) Rasul saw berwarna hitam, sedangkan benderanya (liwa’nya) berwarna putih.

Takhrij Hadits, Rayah menurut penuturan Ibnu Abbas ini, dikeluarkan dari :

 • Imam Tirmidzi dalam kitab Jami’nya: IV/197, no. 1681, dikomentarinya sebagai hadits hasan gharib;

 • Imam Ibnu Majah dalam Sunannya: II/941, no. 2818;

 • Imam Thabrani dalam Mu’jamul Ausath: I/77, no. 219;

 • Mu’jam al-Kabir: XII/207, no. 12909;

 • Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak: II/115, no. 2506/131, Dikatakan dalam at-Talkhish (Yazid dha’if);

 • Imam al-Baihaqi dalam Sunannya: VI/363 (lihat Fath al-Baariy: VI/126);

 • Imam Abu Syaikh dalam kitabnya Akhlaq an-Nabi saw, halaman 153, No. 420/421;

 • Imam Baghawi dalam Syarh Sunnah: X/404, no. 2664;

 • Imam al-Haitsami dalam Majmu’ az-Zawaaid: V/321, dikatakan, Diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Thabrani, didalamnya terdapat Hibban bin Andullah, Adz-Dzahabi berkomentar, dia adalah majhul sedang para perawi Abu Ya’la lainnya adalah tsiqah;

 • Berkata as-Shalihi asy-Syaami dalam sirah Nabi saw (Subulul Huda wa ar-Rasyad) ‘Riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi sanadnya bagus, sedangkan melalui Thabrani perawinya shahih kecuali Hibban bin Ubaidillah dari Baridah dan Ibnu Abbas’: VII/271;

 • Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh kota Damaskus: IV/223 dengan teks berasal dari Ibnu Abbas yang dikatakannya: ‘Rayahnya RasuluLLah saw adalah berwarna hitam, sedangkan liwa’-nya berwarna putih’. Disebutkan pula melalui jalur lain (IV/24), lihat juga Mukhtasharnya: I/352. Berkata Syaikh Syu’aibal Arnauth dalam Hamsysyarh Sunan al-Baghawiy bahwa sanadnya hasan. Tirmidzi juga meng-hasan-kannya;

 • Tharh at-Tatsrib Syarh at-Tarqib: VII/220;

 • Umdatul Qaari-nya al-‘Aini: XII/47;

 • Misykah al-Mashabih-nya Tibriziy: II/1140.

 

2. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Panji RasuluLlah saw (raayat) berwarna hitam, sedangkan liwa’nya berwarna putih.

 

Takhrij Hadits, Rayah menurut penuturan Abu Hurairah ra ini, dikeluarkan dari :

 • Dikeluarkan oleh Abu Syaikh dalam Akhlaq an-Nabi pada halaman 154, no. 421 dan halaman 256, no. 427;

 • Dikeluarkan juga oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh kota Damaskus dengan teks (Telah menceritakan kepada kami Abu al-Qasim al-Khadlr bin Hussain bin Abdillah bin ‘Abdan, dari Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Mubarak al-Farra, dari Abu Muhammad Abdullah bin Hussain bin Abdan, dari Abdul Wahhab al-Kilabi, dari Sa’id bin Abdul Aziz al-Halabiy, dari Abu Nu’aim Abid bin Hisyam, dari Khalid bin Umar, dari al-Laits bin Sa’ad, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Abi al-Khair, dari Abu Hurairah, berkata : ‘Rayahnya Nabi saw dari secarik beludru yang ada di tanagn Aisyah, ditanyakan kepadanya (bahwa Aisyah) yang memotongnya, dan liwa beliau berwarna putih..’ (al-hadits).

 • Juga melalui jalur lain dikatakan: “Telah menceritakan kepada kami Abu al-Qasim as-Samarqandiy, dari Kahlid bin Amru, dari Laits, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Abi al-Khair Murtsid bin Yazid, dari Abu Hurairah, bunyi haditsnya sama dengan sebelumnya.

 • Ibnu Hajar berkata dalam Fath al-Baariy: ‘Telah dikeluarkan oleh Ibnu Adi dari haditsnya Abu Hurairah’: VI/127;

 • Juga berita tersebut dalam al-Kamil-nya Ibnu Adi: III/31, yang diterjemahkan oleh Khalid al-Qurasyiy;

 • Tharh at-Tatsrib Syarh at-Tarqib: VII/220;

 • Umdatul Qaari-nya al-‘Aini: XII/47;

 

Berikut bendera dan panjinya:

Panji (Ar-Rayah)

Ar-Rayah (Panji) Tentara Islam

 

Bendera (Al-Liwa)

Ar-Rayah (Panji) Tentara Islam

 

Teknik Animation Rippling 15 frames (GIMP)

Ar-Rayah (Panji) Tentara Islam

Teknik Animation Rippling 15 frames (GIMP)

Ar-Rayah (Panji) Tentara Islam

 

Nah, bendera di bawah ini hanya kreasi penggabungan saja menggunakan GIMP dan teknik animastion rippling.

 

Teknik Animation Rippling 15 frames (GIMP)

Ar-Rayah (Panji) Tentara Islam

 

Teknik Animation Rippling 32 frames (GIMP)

Ar-Rayah (Panji) Tentara Islam

Leave a Comment

Filed under Agama, Animasi